Privatlivspolitik

Beskyttelse af dit privatliv

Vi tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Dataansvar – kontaktoplysninger

Fodboldgolf.dk er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Fodboldgolf.dk

Adresse: Svinget 3.2 , 7100 Vejle.

Kontaktperson: Kalle Fisker

Kontaktoplysninger: info@fodboldgolf.dk, + 45 51 92 99 74.

Fodboldgolf.dk er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men du er til enhver tid velkommen til at kontakte vores kontaktperson omkring vores behandling af dine personoplysninger.

Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Markedsføring – efter accept fra dig
 • Kundeforhold: administration, fakturering, projektstyring, serviceydelser og kundeopfølgning

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af:

 • Markedsføringsloven
 • Bogføringsloven
 • Købeloven
 • Kontraktlige kundeforhold

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Vores behandling af dine personoplysninger sker desuden på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er:

 • Kundeopfølgning
 • Historik i tidligere kundeprojekter.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde fodboldgolf.dk’s samarbejde med dig som kunde, hvilket er følgende oplysninger:

Navn, brugernavn, adresse, arbejdstelefonnummer, stilling, e-mailadresse, website,, kalenderoplysninger, tidligere korrespondance og kundeaktivitet.

Cookies:

Vi behandler kun IP- adresser og adfærd på hjemmesiden i forbindelse med cookies.

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksom på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

Opbevaring af data

Vi opbevarer dine personoplysninger i elektronisk, så længe at der er retligt grundlag herfor, eller at der er tale om et aktivt kundeforhold.

I forhold til markedsføring opbevares dine persondata i vores nyhedsbrevssystem, indtil du selv framelder dig.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler kun persondata, som er modtaget ved en direkte kontakt med dig, dit firma eller en part, der repræsenterer dig.

Vi behandler således ikke persondata om dig, uden at der har været en aktiv, direkte dialog imellem fodboldgolf.dk og en af de ovennævnte parter.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ingen automatiske afgørelser, herunder profilering.

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig.

Herudover videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere, såfremt dette er muligt at gøre i overensstemmelse med de persondataretlige regler.

Vi overlader din personoplysninger til vores databehandlere, som er følgende:

 • Mailchimp
 • E-conomics
 • Microsoft (Onedrive, Outlook Exchange, Sharepoint)

Vi har indgået behørige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører kun dine personoplysninger til modtagere indenfor EU eller til virksomeder, der er godkendt under privacy Shield.

Sikkerhed

Dine persondata er er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik:

Minigolfbaner.dk har udarbejdet en lovpligtig, intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som fodboldgolf.dk har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Fodboldgolf.dk har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger.

Vi laver løbende backup af vores datasæt for at undgå datatab.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Fodboldgolf.dk underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang, som krævet i persondataforordningens artikel 34.

Dine rettigheder:

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata, fodbolfgolf.dk behandler om dig. På ethvert tidspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke persondata fodboldgolf.dk behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, kan du henvende dig til fodboldgolf.dk via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de oplysninger, som fodboldgolf.dk behandler om dig, er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17. Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke er korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.  Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt fodboldgolf.dk er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil fodboldgolf.dk kun opbevare de oplysninger, som fodboldgolf.dk er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af retten til berigtigelse eller sletning, skal du henvende dig til fodboldgolf.dks kontaktperson og fortælle os, hvilke oplysninger, som du mener, ikke er korrekte, eller hvilke oplysninger, som du ønsker slettet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har ret til at trække dit samtykke til fodboldgolf.dks behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt fodboldgolf.dk baserer hele eller dele af sin behandling på samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til fodboldgolf.dks behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.  Hvis du trækker dit samtykke, vil fodboldgolf.dk ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre fodboldgolf.dk er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil fodboldgolf.dk kun opbevare de oplysninger, som fodboldgolf.dk er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som fodboldgolf.dk har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.  Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du henvende dig til fodboldgolf.dk via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse imod fodboldgolf.dks behandling af dine persondata.

Kun hvis behandling sker efter interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller behandlingen sker til direkte markedsføring, er der ret til indsigelse.  Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod fodboldgolf.dks behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet fodboldgolf.dk, jf. persondataforordningens artikel 21. Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til fodboldgolf.dk. Er din indsigelse berettiget, vil fodboldgolf.dk ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Begrænsning

Du har ret til få begrænset fodboldgolf.dks behandling af persondata i visse situationer. Du har ret til at få begrænset fodboldgolf.dks behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18: Mens fodboldgolf.dk behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som fodboldgolf.dk behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at fodboldgolf.dk har færdigbehandlet din indsigelse. Fodboldgolf.dks behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsning af behandling af persondata, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din anmodning til fodboldgolf.dk. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Dataportabilitet

Hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20. Hvis du ønsker at gøre brug af retten til dataportabilitet, kan du henvende dig til fodboldgolf.dk via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over fodboldgolf.dks behandling af dine personoplysninger.

Læs mere her:
Datatilsynet

Kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Compare listings

Compare